• Lịch học lại các lớp hệ liên thông K19-

  Sinh viên chú ư đi học đầy đủ - chuẩn bị SGK
  Lịch học bắt đầu 21/10/2017; các em thông báo cho các bạn
  Lớp 1: Sức bền liên thông :XDDCNTT - và Á châu K 20.2 A và B - CĐB20.1 CĐKTKTHN
  Lịch học: 24/10-8h -p703A2; 25/10-14h-p 202A2; 26/10-14h- p103A2; 27/10- 8h/p 403A2;
  Lớp 2: Sức bền liên thông: CĐB tt và QTKD K19
  Lịch học: 24/10-8h -p703A2; 25/10-14h-p 202A2; 26/10-14h- p103A2; 27/10- 8h/p 403A2;
  Lớp 3: SBLT: XĐCN - CNB k19 và XDdCN k19
  Lịch học: 8h các buổi: 23/10-p604A2; 24/10- p605A2; 25/10-p 605A2; 27/10-p404A2.
  Lớp 4: SBLT: XĐCN - CN A k19 và XDdCN k19
  Lịch học: 8h các buổi: 23/10-p604A2; 24/10- p605A2; 25/10-p 605A2; 27/10-p404A2
  Lớp 5- Cơ học vật rắn biến dạng: 7h00- 21/10-p201A8; 13h00-23/10-p301A8; 24/10-13h -p404A8; 7h00-27/10-p204A8.