• Điểm thi hệ TC+LT+B2 đợt thi lại từ 14/8 đến 19/8 ngày thi 17/8