• Điểm thi hệ TC+LT+B2 đợt thi lại từ 14/8 đến 19/8

    Lưu ư: Sinh viên Nguyễn Thắng Thiện Lớp Cầu Đường bộ K20.2 CĐ KTKT HN không có dữ liệu trên phần mềm. Em liên hệ với cô Nga 0984309129 để giải quyết.