• Lich hoc lai Suc ben he liên thông T7/2017

    - Lich học lại các lớp liên thông K19 _ K20 đăng kư vào tháng 6, bộ môn tổ chức bắt đầu học vào sáng T2 / 17/07/2017. Sang thu 3-4-6;em chú ư tập trung có mặt tại p 303A8- Giờ học bắt đầu 8h00
    Pḥng học cụ thể: 303A8
    - Sinh viên không đi học th́ không được thi.