• Lich thi cac lop Hoc Lai Lien thong - hoc T5/2017

    - Lop 1- CDB CN&QTKD k19- CDB LT k 19 (từ Lê đức Anh - đến Lê văn Việt)- Thi Ca 1(7h00-9h00) ngày 26/5/2017; P103A2
    - Lop 2- XDD va CN CDTMHN k19- Xdddcn TCCN-QTkd B k19- CDB LT k 19 (từ Hoàng huy cận - đến Nguyễn trung thực)
    Thi Ca 2(9h00-11h00) ngày 26/5/2017_P103A2
    - Lop 3: XDd cn k 19- XDddcn TCCN-QTKDA-k19; Thi Ca 3(13h00-15h00) ngày 26/5/2017; P103A2