• Điểm thi môn SBVL hệ LT lớp CĐB CN&QTKD và lớp CĐB K19 ngày thi 04/10/2016