• Điểm thi môn SBVL hệ LT lớp XDDDCN K19 ngày thi 04/10/2016