• Điểm thi lại hệ TC+LT đợt tháng 8/2016 ngày thi 15/8