• LỊCH THÍ NGHIỆM LỚP HỌC PHẦN SBVL F1 - 2 -12 (NO.3) (Học chiều thứ 2,4,6 pḥng 202A8)

    Chiều thứ 4: ca 1 từ 13h đến 15h
    ca 2 từ 15h đến 17h
    Sáng thứ 5: ca 1 từ 7h đến 9h
    ca 2 từ 9h đến 11h