• Lịch thi tuần từ 05/11 - 10/11/2012

  Thứ Sáng Từ 7h Chiều từ 13h
  Thứ 2 (5/1)
  Thứ3 (6/11) -13h (Ca 1) Thi học lại SBVL F1 Cơ khí 49, Lớp 10, Pḥng 302.A3
  -15h (Ca 2) thi học lại SBVL HT cơ khí + HT (30t) Lớp 1+ Lớp 17, Pḥng 302.A3
  Thứ 4 (7/11) -7h (Ca 1) Thi học lại SBVL F2 Cơ khí 49, Lớp 11, Pḥng 201.A5
  -9h (Ca 2) thi học lại SBVL HT công tŕnh 49, Lớp 13+ Lớp 16, Pḥng 201.A5
  Thứ 5 (8/11) -7h (Ca 1) Thi học lại SBVL F1 Chính quy 49, Lớp 12 + Lớp 15, Pḥng 301.A3
  Thứ 6 (9/11)
  Thứ 7 (10/11) -7h (Ca 1) Thi học lại SBVL HT, Lớp 2, Pḥng 201.A5
  -9h (Ca 2) thi học lại SBVL HT, Lớp 3, Pḥng 201.A5
  -13h (Ca 1) Thi học lại SBVL F2 - TCCT, Lớp 4, Pḥng 201.A5