• H­ướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm

  HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
  môn Sức bền Vật liệu và Lư thuyết đàn hồi
  -------------
  1- Khi dự kiểm tra trắc nghiệm, mỗi sinh viên nhận được 02 phiếu ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM (KTTN). Mỗi đề có một XÊ RI riêng. Kèm theo là 01 PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (TLTN) (01 phiếu TLTN dùng cho cả 02 đề KTTL).

  2- Mỗi phiếu đề KTTN có 10 CÂU HỎI đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Kèm theo mỗi câu hỏi là các PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI (PATL). Sau mỗi câu hỏi có số các PATL là 4, đánh số theo thứ tự A, B, C, D. Trong 4 PATL có phương án đúng, có phương án sai, cũng có khi không có phương án nào là thích hợp cả (khi đó chọn phương án E).

  3- Khi nhận được đề kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm, việc đầu tiên người sinh viên phải làm là ghi ngay vào phiếu trả lời trắc nghiệm:
  a/ Họ và tên. Lớp, khoá. Ngày kiểm tra.
  b/ Xê ri phiếu đề kiểm tra ở những bảng tương ứng với mỗi phiếu đề trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

  4- Để làm được bài, sinh viên t́m chọn 01 phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi, sau đó ghi bằng một dấu GẠCH CHÉO đậm to (´) trong ô tương ứng ở phiếu trả lời trắc nghiệm.
  Thí dụ, trong đề xê ri A2, câu hỏi số 3 có phương án đúng là B th́ trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đánh dấu ´ vào ô thuộc ḍng 3, cột B trong bảng trả lời của đề A2. Trong đề xê ri C3, câu hỏi số 7 các phương án trả lời đều không đúng th́ trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đánh dấu ´ vào ô thuộc ḍng 7, cột E trong bảng trả lời của đề C3.

  5- Nên sơ bộ đánh dấu bằng bút ch́. Sau khi đă khẳng định lời giải mới đánh dấu bằng bút mực. Việc đánh dấu bằng bút mực (bút máy hoặc bút bi) là bắt buộc. Tuyệt đối không tẩy xóa, sửa chữa trên bảng trả lời trắc nghiệm.

  6- Nếu trên một ḍng trong bảng trả lời (cho một câu hỏi) có nhiều hơn 1 dấu ´, tức là người làm bài đă chọn nhiều phương án để trả lời th́ câu trả lời đó không hợp lệ.

  7- Sinh viên không được viết hoặc vẽ vào đề kiểm tra. Đề kiểm tra phải được nộp trả lại cùng với phiếu trả lời trắc nghiệm. Trường hợp không nộp đề kiểm tra bị coi là phạm quy.

  8- V́ một trong những mục đích của kiểm tra trắc nghiệm là xử lư nhanh chóng thông tin và diễn đạt nhanh chóng kiến thức và kư ức nên thời gian thường hạn chế. V́ vậy, sinh viên cần có kế hoạch sắp xếp để thực hiện nhanh chóng bài giải trong phạm vi thời gian quy định. Để thực hiện các phép tính được nhanh chóng, nên mang theo máy tính bỏ túi.